Socialització

NORMES GENERALS DE SOCIALITZACIÓ

Entenem la socialització com un LLOGUER dels llibres de text per a un curs escolar.

Les condicions per accedir a aquesta socialització són les següents:

* Ser soci de l'AMPA, és a dir, abonar la quota establerta, i estar al corrent de tots els pagaments.

* La quota de socialització serà una quantitat fixa i una de fiança per cobrir despeses de pèrdues o deterioraments de llibres. Aquesta fiança s'abonarà el primer any d'entrar a la socialització i es retornarà l'últim curs o quan deixi de ser soci.

* La socialització només està contemplada per als alumnes de l'ESO.

* L'accés a la socialització es farà exclusivament dins dels terminis acordats per la comissió de socialització i previ pagament. No s'admetran pagaments fora d'aquests terminis ni en efectiu.

* Tots els alumnes hauran de retornar TOTS els llibres de text que han estat socialitzats (no els quaderns personals) un cop finalitzat el curs, inclosos aquells que repeteixin curs. Aquesta devolució es farà dins de les dates i els horaris establerts per la comissió.

* Els llibres que estiguin en mal estat o s'hagin perdut, hauran de ser abonats a la comissió, o seran descomptats de la fiança, per tal de poder reposar-los. En cas de superar en tres llibres tot el que s'ha exposat s'haurà d'abonar amb la totalitat de la fiança i no podrà participar en la socialització del curs següent.

* NO es pot ESCRIURE en els llibres de text, i quan s'efectuï el lliurament dels llibres hauran d'estar revisats en tot el seu contingut no acceptant cap tipus de reclamació d'escriptures anteriors.
* Els llibres s'han de lliurar FOLRATS. Aquells llibres que per temes de renovació o canvi estiguin sense folrar, la família que els rebi es farà càrrec de folrar.
* Els alumnes que finalitzin 4t d'ESO, hauran de passar per secretaria i demanar la instància per a la devolució de la fiança.

PAGAMENT DE LA QUOTA:

• Alumnes nous en 1r D'ESO: 95 € : 25 € en concepte de quota fixa i 70 € que corresponen a la fiança.

• Alumnes ja socialitzats en cursos anteriors: 25 € en concepte de quota fixa.

L'ingrés es farà en qualsevol caixer de LA CAIXA al número de compte:

2100-0289-24-0200222752

¡¡ IMPORTANT !! Ha de constar en efectuar el pagament::
- Nom de l’alumne/a.
- Curs que farà.

TERMINI D'INGRÉS: DEL 10 al 19 de juny del 2011 (ambdós inclosos).

LA DEVOLUCIÓ DELS LLIBRES SOCIALITZAT ES FARÀ LES DATES SEGÜENTS:
[cliqueu damunt la imatge per veure-la més gran]
Per a qualsevol dubte posar-se en contacte amb l'AMPA per telèfon o correu electrònic.
Tel: 633 546 968
Correu electrònic: ampaiespalauausit@gmail.com

* La comissió de socialització es reserva el dret de no admetre alumnes que incompleixin les normes d'aquest programa.